Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Bukartyk, ul. Krakowska 15/6, 33-100 Tarnów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. Na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
  2. W celu realizacji zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  3. W celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. W przypadku ciążącego na administratorze obowiązku prawnego;
  5. W celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  6. W przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 3. Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych, poza Administratorem, mogą być podmioty:
  1. świadczące usługi analityki internetowej;
  2. obsługujące sprawy rachunkowe, podatkowe oraz płatności;
  3. świadczące usługi hostingu;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy lub do momentu dopełnienia przez Administratora wszelkich, wynikających z jej zawarcia, obowiązków.
 5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych, w tym do informacji o ich przetwarzaniu;
  2. Sprostowania nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia;
  3. Żądania niezwłocznego usunięcia danych;
  4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku naruszenia zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  7. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
  8. Uzyskania w ustrukturyzowanej formie swoich danych osobowych, w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.