28 grudnia 2013

Rozwód – podstawowe informacje

Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Przez zupełny rozkład pożycia ustawodawca pojmuje ustanie trzech podstawowych więzi łączących małżonków – więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

 

Kierując do sądu pozew o rozwód musimy zdecydować się na jeden z wariantów jego orzeczenia – bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron, czy też z orzekaniem o winie współmałżonka. Przy rozwodzie określanym potocznie mianem „rozwodu za porozumieniem stron” (bez orzekania o winie) decydujące jest zgodne oświadczenie woli obojga małżonków o zaniechaniu ustalania winy, które to żądanie jest dla orzekającego Sądu wiążące.

 

Niezależnie od wariantu, który wybierzemy, a który w znacznym stopniu determinuje czas trwania i stopień skomplikowania procesu, pamiętać musimy o obligatoryjnych elementach orzeczenia rozwodowego, o których mowa w art. 58 k.r.o. Tak też w wyroku orzekającym rozwód Sąd, nawet w sytuacji gdy brak jest w tym zakresie stosownego wniosku stron, zobligowany jest rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

 

Rodzaj orzeczenia rozwodowego ma również wpływ na roszczenia alimentacyjne pomiędzy byłymi współmałżonkami.  Zgodnie z art. 60 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.  Jeżeli natomiast jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Składając pozew o rozwód musimy zweryfikować właściwość Sądu, której modyfikacja w przypadku spraw ze stosunku małżeństwa jest mocno ograniczona. Zgodnie z treścią art. 41 k.p.c., powództwo wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Tak też, tytułem przykładu, właściwość Sądu Okręgowego w Tarnowie uzasadniona będzie, jeśli przynajmniej jedno z małżonków wciąż przebywa na obszarze podległym właściwości miejscowej tegoż sądu.

 

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Płatna jest jednocześnie ze złożeniem samego pozwu.

Potrzebujesz konsultacji z zakresu prawa rodzinnego lub na temat rozwodu? Skontaktuj się z nami

adwokat Jakub Bukartyk - Tarnów

you could try these out usa received a new unique neoclassical technique, plus also back into the current day facets.confusing incorporates are now the commonalities pertaining to tf rolex datejust rolex calibre 2671 ladies m279138rbr 0019 rolex.