17 czerwca 2020

Zmiany w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Zmiany w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Najnowsza ustawa dotycząca Tarczy Antykryzysowej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oprócz wprowadzenia dopłat dla przedsiębiorców do oprocentowania kredytów bankowych wprowadza także szereg zmian w warunkach dotyczących poprzednich środków pomocowych. Jedną z nich jest umożliwienie umorzenia mikropożyczki dla przedsiębiorców bez konieczności składania odpowiedniego wniosku. Warunkiem umorzenia będzie prowadzenie działalności przez mikroprzedsiębiorcę przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Najwięcej zmian zachodzi w zakresie zamówień publicznych. Ustawa przewiduje obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Ponadto wprowadzony został obowiązek zmiany umowy, jeżeli okoliczności związane z COVID-19 wpływają na jej należyte wykonanie. Wprowadzony został także zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia jego odwołania. Zniesiony został także obowiązek wniesienia wadium, w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż progi unijne.

Wprowadzenie zmian w aktualnie obowiązujących przepisach ma na celu ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, a równocześnie zabezpieczenie ich przed skutkami związanymi z COVID-19.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dotychczasowe założenia pakietów antykryzysowych nie dotyczyły przedsiębiorców prowadzących proces restrukturyzacji. Tarcza antykryzysowa 4.0. zawiera regulacje dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, zgodnie  z nimi podmiot, który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.

Od momentu obwieszczenia podmiot chroniony jest przed egzekucją ze strony wierzycieli i może prowadzić negocjacje z wierzycielami. W praktyce będzie to skutkować faktem, że postępowania egzekucyjne wszczęte przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ulegają zawieszeniu. Niedopuszczalne jest także wszczęcie w tym czasie postępowania egzekucyjnego, przeciwko dłużnikowi, który rozpoczął proces restrukturyzacji.

Uprawnienie do rozpoczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego ma przysługiwać przedsiębiorcom do 30 czerwca 2021r. Należy zaznaczyć, że w tej materii ustawa nie przewiduje nadzoru lub udziału ze strony sądu. Natomiast obecność w postępowaniu doradców restrukturyzacyjnych ma na celu przyspieszenie całego procesu.