17 czerwca 2020

Możliwość dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców.

W dniu 5 czerwca została przekazana do Senatu uchwalona przez Sejm ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nią przedsiębiorca może ubiegać się o udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata pod warunkiem, że: nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Polski, utracił płynność finansową w rozumieniu zdolności do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą takiej płynności w związku z rozprzestrzenianiem się  COVID-19, nie zaciągnął żadnego kredytu na podstawie ustawy.

Przedsiębiorca może ubiegać się o dopłaty do kredytu, jeżeli ten został udzielony na podstawie umowy zawartej od dnia wejścia w życie ustawy lub przed, jeżeli umowa zostanie dostosowana do zawartych w ustawie przepisów. Dopłaty mają być stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej w polskich złotych.